Kontakt
  • Slovenščina
  • English
Sporočilo za javnost

Perutnina Ptuj - rezultati poslovanja v prvih devetih mesecih leta 2016

23.11 2016

Skupina Perutnina Ptuj je v prvih devetih mesecih ustvarila 185,4 milijona evrov prihodkov in čisti poslovni izid 9,2 milijona evrov (77-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani).

Ptuj, sreda, 23. novembra 2016 - Skupina Perutnina Ptuj je v prvih devetih mesecih 2016 ustvarila 185,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, EBITDA v višini 19,1 milijona evrov (17-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani) in čisti poslovni izid 9,2 milijona evrov (77-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani). »Dosežena EBITDA marža (10,3 odstotkov) presega lansko raven (rast za 1,6 odstotne točke) in odraža usmeritev v stroškovno optimizacijo poslovanja ter hkratno povečanje deleža prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo na ključnih trgih,« je rezultate poslovanja komentiral predsednik uprave Perutnine Ptuj Tibor Šimonka. Na račun dokapitalizacije in finančnega prestrukturiranja se je Skupina PP v letošnjem letu močno razdolžila (40,5 milijona evrov neto dolga na dan 30. september 2016), kar predstavlja ustrezne temelje za uspešen razvoj v prihodnjih letih.

Obseg fizične prodaje se je v prvih devetih mesecih 2016 povečal za 5,2 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem lani. Skupina PP je v tem obdobju dosegla 64,8 milijona evrov prihodkov od prodaje (34,5 odstotka) na slovenskem trgu in 123,0 milijona evrov (65,5 odstotka) na tujih trgih. Skupina je v zadnjih devetih mesecih količinsko izvozila za 7,4 odstotka več v primerjavi z enakim obdobjem lani, vrednostno pa za 4,7 odstotka. Med pomembnejšimi trgi se je najbolj povečal izvoz v Švico, Romunijo in Avstrijo.

Čisti prihodek od prodaje je bil v prvih devetih mesecih nižji za 1,2 odstotka v primerjavi z lanskim. Na to so vplivale negativne tržne razmere (cenovni pritiski) in povečevanje konkurence, še posebej na hrvaškem in srbskem trgu. »V Skupini Perutnina Ptuj negativne učinke  tržnih razmer uspešno nadomeščamo z učinkovitim upravljanjem proizvodnega miksa, optimizacijo procesnih in drugih stroškov ter povečano količinsko prodajo,« je povedal Tibor Šimonka, predsednik uprave Perutnine Ptuj. Finančno prestrukturiranje Perutnine Ptuj in rezultati v prvih devetih mesecih letošnjega leta predstavljajo ustrezne temelje za konkurenčnost in uspešen razvoj Skupine v prihodnjih letih.

v mio . € 9m 2015 9m 2016
Prodaja (t) 59,87 62,97
   % rasti -0,67 % 5,18 %
Prihodki od prodaje 187,79 185,44
   % rasti -3,36 % -1,25 %
Delež izvoza 75,30 % 76,10 %
EBITDA 16,35 19,13
   % marža 8,71 % 10,32 %
EBIT 8,68 11,52
   % marža 4,62 % 6, 21%
Dobiček pred davki 5,18 9,20
Neto dobiček 5,18 9,19
   % marža 2,76 % 4,96 %
NFD 96.67 40.53
NFD/EBITDA 4.10 1.73
Skupaj sredstva 222.2 234.8

---

Skupina Perutnina Ptuj je vodilni proizvajalec perutninskega mesa in perutninskih izdelkov v Sloveniji in v državah Jugovzhodne Evrope. Skupino Perutnina Ptuj poleg obvladujoče družbe sestavlja še 18. družb, ki v Sloveniji in tujini skupaj zaposlujejo okrog 3.600 zaposlenih. Skupina Perutnina Ptuj ustvari več kot 65 prihodkov od prodaje na evropskih in drugih tujih trgih, na katerih si je ustvarila ugled zaželenega in zanesljivega dobavitelja.

Skupina Perutnina Ptuj je del Skupine SIJ, katera obsega metalurško in prehrambno dejavnost ter zaposluje okrog 7.000 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina SIJ sodi med največje slovenske izvoznike in je v prvih devetih mesecih leta 2016 ustvarila prihodke od prodaje v višini 637,9 milijona evrov, EBITDA v višini 82,5 milijona evrov in čisti poslovni izid v višini 28,5 milijona evrov.

Več informacij:            

Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje, Skupina SIJ

 

M: 041 984 012, E-pošta: denis.mancevic@sij.si