Kontakt
  • Slovenščina
  • English
Sporočilo za javnost

SKUPŠČINA PERUTNINE PTUJ ZAVRNILA PREDLOG MANJŠINSKIH DELNIČARJEV – KAD, PROBANKE IN MDS

23.05 2014

STATUT PERUTNINE PTUJ OSTAJA NESPREMENJEN, S ČIMER SO DELNIČARJI POTRDILI ODGOVORNO DELO TAKO NADZORNEGA SVETA KOT TUDI UPRAVE

Ptuj, 23.5.2014 – Delničarji Perutnine Ptuj so se danes na zahtevo manjšinskih delničarjev KAD, Probanke in društva delničarjev MDS zbrali na izredni skupščini. Manjšinski delničarji so predlagali spremembo statuta, s katero bi se lahko polastili nadzorniške funkcije ljudje, ki v sistem Perutnine Ptuj ne bi prinesli nobene dodane vrednosti, ter kasneje dnevni red razširili še z zahtevo po izredni reviziji nekaterih poslov. Skupščine se je udeležilo za 5.712.012 nosilcev delnic, kar je predstavljalo 96,6 odstotkov kapitala z glasovalno pravico.

Ker je Perutninska zadruga Ptuj vložila nasprotni predlog pred glasovanjem o spremembi statuta, kakor so ga predlagali Kad, Probanka in MDS, s katerim je želela povečati število svojih predstavnikov v nadzornem svetu na dva, so delničarji najprej glasovali o sklepu, kakor je bil objavljen v prvem sklicu skupščine. Po pričakovanjih so ga zavrnili z dobrimi 61 odstotki. Prav tako so z veliko večino zavrnili nasprotni predlog Perutninske zadruge Ptuj, saj je proti njemu glasovalo 63,48 odstotkov nosilcev glasovalnih pravic. Statut Perutnine Ptuj se tako po volji večine delničarjev ne bo spreminjal na področju zaradi katerega je današnja skupščina delničarjev prvotno sploh bila sklicana.

Prav tako so delničarji na skupščini Perutnine Ptuj zavrnili tudi odpoklic dveh članov - dr. Boruta Bratine in Draga Soka, ki sta bila v nadzorni svet imenovana pred slabim letom dni. To zavrnitev so potrdili z 60,94-odstotno večino. »Delničarji so uvideli, da širitev nadzornega sveta na način, kot so ga predlagali manjšinski delničarji, omogoča udejanjanje interesov, ki niso strateški za Perutnino Ptuj in lahko imajo hude posledice za vse zaposlene, kooperante in lastnike delnic. S takšno strateško odločitvijo so potrdili odgovorno delo tako nadzornega sveta kot tudi uprave v aktualni sestavi,« je po skupščini povedal dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj. Pri vprašanju sprememb v nadzornem svetu sta bila namreč še posebej izpostavljena pozicija in interes manjšinskega delničarja Probanke, ki je v procesu nadzorovane likvidacije, in bo ugasnila v naslednjem letu dni. »V tem primeru Probanka ne more imeti strateških interesov, pomembnih za razvoj sistema Perutnine Ptuj, ampak druge, zelo ozke in kratkoročne interese, ki so škodljivi za družbo,« je še povedal dr. Glaser. Zaradi zavrnitve delničarjev po spremembi nadzornega sveta skupščina posledično ni odločala o imenovanju novih članov.

So pa delničarji potrdili predlog po novi izredni reviziji nekaterih poslov Perutnine Ptuj, vendar je pri tej točki bila napovedana spodbojna tožbe. Tokrat naj bi tovrstno revizijo opravljala še družba Deloite revizija iz Ljubljane.

Sicer pa je skupščina delničarjev seznanila z dogovorom Perutnine Ptuj in konzorcijem bank upnic, seveda v okviru zaupnosti, h katerim je Perutnina Ptuj zavezana. Zato je s podrobnostmi lahko bil seznanjen samo njen nadzorni svet. Sicer pa Perutnina Ptuj tako že od januarja letos bankam upnicam proaktivno plačuje mesečno približno milijon evrov anuitet po sistemu pro-rata, kar pomeni, da hkrati odplačujejo tako glavnico kot tudi obresti. »V letošnjem letu glede na strateški razvojni načrt planiramo zmanjšanje glavnice v višini skoraj pet milijonov evrov, kar bo bistveno vplivalo na razmerje EBITDA in dolga, ki pa je v primeru Perutnine Ptuj že zdaj bistveno nižji od nacionalnega povprečja in v zdravih ter razvojnih okvirih,« je še izpostavil dr. Glaser. To pomeni, da je razmerje med EBITDA in neto dolgom, ki na nivoju Skupine Perutnina Ptuj znaša 110 milijonov evrov (84 milijonov na nivoju matične družbe), v letu 2013 znašalo 4,62, kar je v primerjavi z večino slovenskih družb boljše, EBITDA marža pa je 8,8-odstotna, kar je tudi v primerjavi z evropsko prehransko industrijo, ki ima povprečno 6,2-odstotno EBITDA maržo, nadpovprečno.

Tudi aktualno poslovanje Perutnine Ptuj je stabilno. V letu 2013 so realizirali nerevidiranih 265,2 milijona evrov prodaje in 274,7 milijona evrov kosmatih prihodkov, EBITDA je znašal 23,5 milijona evrov in dobiček iz poslovanja 9,8 milijona evrov. »Glede na rezultate smo ohranili in nadgradili našo pozicijo in to v času, ko je prehranska industrija v težavah. Osvojili smo tudi nekaj novih trgov in brez novih zadolžitev investirali 10 milijonov evrov,« je še izpostavil dr. Glaser, ki bo delničarje sicer s podrobnimi poslovnimi rezultati seznanil na 20. redni skupščini delničarjev.

Dodatne informacije

Dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj
tel.: +386 (0)2 749 0101
faks: +386 (0)2 749 0134
e-pošta: info@perutnina.si
www.perutnina.com