Skip to main content

Izredna skupščina Perutnine Ptuj d.d.

Ptuj, 13. december 2018 – Na današnji izredni skupščini Perutnine Ptuj d.d., na kateri je bilo prisotnih 98,72 odstotkov delnic z glasovalno pravico, so delničarji družbe ponovno odločali o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2017 in spremembah statuta družbe.

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2017 znaša 14.650.455 evrov in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida v višini 6.844.963 evrov in čistega poslovnega izida poslovnega leta v višini 7.805.492 evrov. S 94,4-odstotno večino je bil sprejet nasprotni predlog delničarja SIJ d.d., in sicer se bilančni dobiček za poslovno leto 2017 uporabi, kot sledi:

  • Del bilančnega dobička v višini 9.000.000,00 evrov se nameni za izplačilo dividende delničarjem, kar predstavlja 0,84 evrov bruto na delnico. Dividenda bo delničarjem v enem obroku izplačana 18.12.2018, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnem izplačila.
  • Preostali del bilančnega dobička v višini 5.650.455 evrov ostane nerazporejen.

Skupščina družbe je soglasno sprejela spremembe statuta družbe v delu, ki se nanaša na zastopanje članov uprave, in sicer uprava deluje kot kolegijski organ, člana uprave sprejemata odločitve soglasno.

Deli objavo