Pravilnik programa lojalnosti Moja prodavnica

Moja prodavnica je program lojalnosti koji Vam pruža niz pogodnosti pri svakoj kupovini.

 

Loyalty Moja prodavnica 500x500

Postani član i uživaj  u pogodnostima pri svakoj kupovini u prodavnicama Perutnina Ptuj.

Korekcije na PP stranici2

 

Pravilnik programa lojalnosti Moja prodavnica

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika dana 1. novembra 2022. godine, prestaje da važi prethodni Pravilnik kojim je bila uređena oblast programa lojalnosti Moja prodavnica od 1. novembra 2021. godine.

Perutnina Ptuj –Topiko d.o.o. Bačka Topola  je pokretač programa  Moja prodavnica (u daljem tekstu: program), izdavalac (u daljem tekstu: Izdavalac)  „Moja prodavnica“ kartice lojalnosti (u daljem tekstu:  Kartica ) i rukovalac baze podataka o ličnosti za sve registrovane korisnike programa.

Ovim Pravilnikom uređuje se način izdavanja , korišćenja i prestanka važenja kartice. 

 

Kartica Izdavaoca je besplatna neprenosiva lična kartica korisnika sa osnovnim ciljem korišćenja sledećih  pogodnosti u maloprodajnim objektima Izdavaoca i učestvovanja u marketinškim aktivnostima Izdavaoca za korisnike koji nisu naveli da ne žele da učestvuju u marketinškim aktivnostima. 

Pogodnosti:

-        Korisnik  kartice lojalnosti Moja prodavnica  može dobiti personalizovana obaveštenja o novitetima i akcijama putem e-mail ili sms poruke.

 

-        Za prvi račun prilikom učlanjenja  u program lojalnosti Moja prodavnica, korisnik programa će na poklon dobiti jedan proizvod iz asortimana Perutnina Ptuj koji unapred odredi Izdavalac kartice programa.  Prvi račun se odnosi na jednokratnu kupovinu Perutnina Ptuj proizvoda u vrednosti od minimum 600 dinara u Perutnina Ptuj prodavnicama kojim svaki kupac stiče  pravo da postane član programa. Da bi postao član programa potrebno je takođe  da popuni  i potpiše  Pristupnicu.

 

-        Korisnik kartice dobija  popust od 5% na svaku narednu kupovinu proizvoda Perutnina Ptuj u Perutnina Ptuj prodavnicama. Popust se ne odnosi na artikle dodatnog asortimana koji nisu proizvodi Perutnina Ptuj. Popust se obračunava na redovne cene, odnosno  ukoliko su  proizvodi već sniženi popusti se ne sabiraju, ali ukoliko je određeni proizvod na većem popustu od 5%, korisniku kartice biće  obračunat veći  popust.   

 

-        Korisniku kartice Moja prodavnica biće  dostupni  posebno označeni proizvodi, po specijalnom popustu samo za članove programa.

 

 

 


Korisnik kartice lojalnosti može postati svaka osoba starija od 18 godina sa prebivalištem u Republici Srbiji koja popuni Pristupnicu i potpisom pristupne izjave potvrdi da je saglasna sa svim pravilima programa i politikom privatnosti. Jednokratnom kupovinom Perutnina Ptuj proizvoda u vrednosti od minimum 600 dinara na jednom od prodajnih mesta  Perutnina Ptuj – Topiko d.o.o. koja su uključena u program, pojedinac stiče pravo da postane član programa Moja prodavnica. 

Kartica je besplatna i izdaje se na osnovu zahteva korisnika. Svi obavezni podaci na pristupnici za učlanjenje moraju biti popunjeni i pojedinac odgovara za istinitost i tačnost svih navedenih podataka: ime i prezime , ulica i kućni broj, opština i grad, datum rođenja, broj  mobilnog telefona, e-mail adresa  i naziv kompanije u kojoj je korisnik zaposlen.


Partneri programa su sva pravna lica koja sa Perutnina Ptuj – Topiko d.o.o. Bačka Topola  potpišu ugovor o zajedničkoj promociji programa lojalnosti Moja prodavnica.

Perutnina Ptuj  Topiko d.o.o. Bačka Topola zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa. O svakoj izmeni pravila kao i promeni partnera programa, Perutnina Ptuj - Topiko d.o.o. Bačka Topola  će korisnika programa obavestiti na mestu prodaje u  prodavnicama Perutnina Ptuj  kao i na internet adresi https://www.perutnina.com/rs/sr/domov  gde će biti istaknuta aktuelna pravila programa kao i spisak partnera programa. Ako korisnik programa koristi  karticu nakon objavljenih promena, znači da je sa njima saglasan. 

 
Osnovna kartica nije prenosiva na drugo lice i može je koristiti isključivo registrovani korisnik programa čiji je potpis na Pristupnici. Fizičko lice se može samo jednom registrovati u program i imati samo jednu osnovnu karticu. Lista prodajnih mesta na kojima važi program, način registracije  i benefiti programa koje korisnik kartice može ostvariti se mogu takođe proveriti na https://www.perutnina.com/rs/sr/domov kao i na nekom od prodajnih mesta Perutnina Ptuj.  


Da bi iskoristio pogodnosti  korisnik programa je dužan da pre plaćanja pokaže karticu osoblju Perutnina Ptuj  Topiko d.o.o. Bačka Topola. Perutnina Ptuj  Topiko d.o.o. Bačka Topola zadržava pravo da dodeljuje, menja i poništi benefite programa po vlastitoj proceni.

Svaka kupovina se evidentira u prodavnicama Perutnina Ptuj  Topiko d.o.o. Bačka Topola na kartici korisnika bez obzira da li su određeni artikli na akciji ili na sniženju.

Benefite programa nije moguće kombinovati sa drugim benefitima koji važe u prodajnim objektima Perutnina Ptuj  Topiko d.o.o. Bačka Topola. To znači npr. da se popusti sa kartice i popusti na prodajnim mestima ne mogu sabirati, ali će  korisnicima kartice uvek  biti obračunat  veći popust pri svakoj kupovini.

O izdavanju kartice odlučuje nadležna služba Izdavaoca. Izdavalac zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave promeni ili ukine program lojalnosti.


U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik programa je obavezan da nestanak kartice prijavi na broj telefona +381 64 8030505 radnim danima od 8 do 16 časova u roku od 72 sata ili na e-mail adresu moja.prodavnica@perutnina.rs od trenutka otuđenja kartice, nakon čega će kartica biti blokirana, kako bi se sprečila zloupotreba. 


Korisnik programa takođe ima pravo da pozivom na broj telefona +381 64 8030505 od 8 do 16 časova radnim danima ili slanjem elektronske pošte na e-mail adresu moja.prodavnica@perutnina.rs otkaže korišćenje kartice, uz povrat kartice izdavaču. Važenje kartice prestaje od trenutka kada Perutnina Ptuj Topiko d.o.o. Bačka Topola  primi obaveštenje o otkazu i vraćanju kartice i dužna je da podatke o korisniku programa izbriše iz baze podataka. Perutnina Ptuj Topiko d.o.o. Bačka Topola  može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz programa bilo kog korisnika programa. Perutnina Ptuj Topiko d.o.o. Bačka Topola je dužna da korisnika programa obavesti o isključenju, ali nije obavezna da obrazloži svoju odluku korisniku programa. Ukoliko korisnik programa iz tehničkih razloga ne može da realizuje svoj benefit može prijaviti problem  pozivom na broj +381 64 8030505 od 8 do 16 časova svakog radnog dana ili slanjem elektronske pošte na e-mail adresu moja.prodavnica@perutnina.rs . Svako neovlašćeno kopiranje, umnožavanje ili zloupotreba kartice biće sankcionisana u skladu sa zakonskim propisima. 

 

Rok važenja i trajanja kartice  je  od dana izdavanja pa do eventualnog  oštećenja, gubitka ili ukidanja  kartice. Svaki Korisnik ima pravo na 1 Karticu. Izdavanje prve Kartice je besplatno, a svako reizdavanje usled bilo kog razloga (oštećenje, gubitak, prestanak važnosti...), povlači trošak reizdavanja u visini od 50  dinara. Korisnik novu karticu može dobiti  u periodu od 10 dana  od dobijanja odgovora nadležne službe Perutnina Ptuj na osnovu podnetog zahteva za reizdavanje kartice  putem telefona +381 64 8030505 radnim danima od 8 do 16 časova ili na e-mail adresu moja.prodavnica@perutnina.rs. Trošak reizadvanja kartice će biti obračunat korisniku  kroz račun za reizdavanje kartice na jednom od prodajnih mesta Perutnina Ptuj.

 

 

 

 

 

 

Podaci o ličnosti korisnika programa lojalnosti  Moja prodavnica


Ako ste se učlanili odnosno pristupili našem programu lojalnosti koji pruža različite benefite kupcima koji kupovinu obavljaju u našim prodavnicama Perutnina Ptuj, takvo učlanjenje je dobrovoljno. Tom prilikom obrađujemo identifikacione podatke koje ste nam Vi dali a koji su potrebni za pristup i realizaciju Moja prodavnica programa lojalnosti. Ti podaci obuhvataju:  ime i prezime, adresu stanovanja opštinu i grad, datum rođenja, broj mobilnog telefona, e-mail adresu i naziv kompanije u kojoj korisnik radi.

Pravni osnov za obradu podataka se zasniva na Vašem pristanku u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U tom slučaju, imate pravo da opozovete Vašu saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je izvršena na osnovu pristanka pre opoziva.

 

Podaci korisnika programa navedeni u Pristupnici  kao i podaci o obavljenim kupovinama korisnika programa će biti redovno analizirani, a Perutnina Ptuj Topiko d.o.o. Bačka Topola  će ih upotrebiti za segmentaciju, pripremu prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanje potrošačkih navika, anketiranje, dodeljivanje dodatnih benefita i direktan marketing. 

 

Isto tako, podaci za kontakt korisnika programa mogu biti upotrebljeni i za slanje promotivnih ponuda i drugih obaveštenja korisnicima programa putem sms-a, poštanske pošiljke, mail-a i ostalih elektronskih servisa i to samo onim korisnicima programa koji nisu naveli da ne žele da primaju te informacije. Slanje ponuda i drugih obaveštenja će vršiti Perutnina Ptuj Topiko d.o.o. Bačka Topola.Perutnina Ptuj Topiko d.o.o. Bačka Topola  se obavezuje da će prikupljene lične podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu sa Pravilima Perutnina Ptuj Topiko d.o.o. Bačka Topola i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi tj. Pristupnici u program lojalnosti Moja prodavnica  i svoj pristanak može u svakom trenutku opozvati. 

 
Kao korisnik programa imate pravo da pozivom na broj telefona +381 64 8030505 svakog radnog dana od 8 do 16 časova ili slanjem e-mail poruke na moja.prodavnica@perutnina.rs  otkažete korišćenje Moja prodavnica  kartice lojalnosti , uz povrat kartice Perutnini Ptuj  Topiko d.o.o. kao izdavaču. Važenje kartice prestaje od trenutka kada Perutnina Ptuj  Topiko d.o.o. primi obaveštenje o otkazu  Moja prodavnica kartice i dužan je da bez odlaganja podatke o korisniku programa izbriše iz baze podataka. 

Ko ima pristup Vašim podacima: 


Vaše lične podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo u skladu sa važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.


Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo one organizacione jedinice, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni. Vaše lične podatke ćemo obrađivati mi sami dok treća lica imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka samo u niže opisanim situacijama.


Pristup Vašim podacima mogu imati naši pouzdani partneri odnosno pravna lica sa kojima poslovno sarađujemo i koja nam pomažu u redovnom poslovanju uključujući i Partnere  Moja prodavnica programa lojalnosti, koji je sa nama potpisao ugovor o zajedničkoj promociji Moja prodavnica programa  te shodno tome isti mogu prikupljati odnosno obrađivati Vaše podataka u ime i za račun Perutnina Ptuj Topiko d.o.o. Bačka Topola. Pored toga to mogu biti i lica koja razvijaju i održavaju  IT rešenja i platforme, servere, sajt, agencije za personalizovanje kartica lojalnosti , kao i agencije koje nam pružaju usluge slanja sms i viber poruka i sl. 

 
Ovi pružaoci usluga su u skladu sa zaključenim ugovorima u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo opredelili uz obavezu da adekvatno zaštite vaše podatke i da ih drže u tajnosti.


Lični podaci korisnika programa i podaci o kupovinama čuvaju se u bazi kompanije Perutnina Ptuj Topiko d.o.o. Bačka Topola, odnosno na serveru kompanije Perutnina Ptuj Topiko d.o.o. Bačka Topola. Obezbeđujemo  adekvatan nivo zaštite u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije. Pristup je dozvoljen samo ograničenom broju lica odnosno ovlašćenim osobama isključivo za održavanje funkcionalnosti servera.

Zaštita Vaših ličnih podataka:  


Zaštita Vaših ličnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mera zaštite koje sprovodimo su sledeće:

•    Primena savremenih metoda zaštite i kontrole pristupa izvorima podataka koji sadrže lične podatke i njihova;
•    Pristupa osetljivim podacima je ograničen čime obezbeđujemo da samo određeni zaposleni rukovaoci kojima je neophodan pristup podacima za obavljanje radnih zadataka mogu da imaju uvid i vrše obradu odgovarajućih podataka;
•    Nadzor nad svim resursima koji se koriste za obradu ličnih podataka.

Svrha sprovođenja navedenih mera je sprečavanje rizika od uništenja, gubitka, izmene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Vašim ličnim podacima.
Takođe, korišćenje odgovarajućih mera zaštite, u odnosu na Vaše lične podatke, tražimo i od trećih osoba koje imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka.

U kom periodu čuvamo Vaše lične podatke:


Podaci o ličnosti se čuvaju onoliko vremena koliko je potrebno za obezbeđivanje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, i to:
•    podatke koje obrađuje na osnovu legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji legitimni interes, i brišemo ih u periodu od 2 godine od prestanka legitimnog interesa
•    podatke koje obrađuje na osnovu saglasnosti, čuvamo sve dok ima saglasnosti, a u slučaju povlačenja saglasnosti, iste brišemo u najkraćem razumnom roku

Gore navedena razdoblja čuvanja Vaših ličnih podataka, definišemo vodeći se sledećim kriterijumima: a) period u kojem su nam potrebni Vaši lični podaci kako bismo Vam mogli pružati naše usluge; b) postoji li zakonska, ugovorna ili slična obaveza čuvanja Vaših ličnih podataka.


Koji propisi se primenjuju:


Zaštitu Vaših ličnih podataka reguliše Zakon o Zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br.87/2018).

 

Ostali podaci o ličnosti koje ste nam Vi dali:


Obrađujemo one lične podatke koje ste nam Vi dali prilikom ostvarenja inicijalnog kontakta, prilikom kasnije komunikacije (npr. kroz telefonski poziv, e-poštu itd.), a ti podaci mogu uključivati Vaše identifikacione podatke (ime i prezime), Vaše komunikacijske podatke (kontakt telefon, e-mail, adresa...) ali eventualno i druge podatke koje nam dostavite.


Vaše podatke obrađujemo u onom obimu koji je potreban odnosno u skladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo odgovorili na Vaš upit. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Naš i istovremeno Vaš legitimni interes za ovakvu obradu podataka proizilazi iz potrebe da odgovorimo na Vaša pitanja, ukoliko je neophodno da rešimo postojeće probleme i kako bi time obezbedili Vaše zadovoljstvo kao našeg kupca ili korisnika programa lojalnosti.

 

 

Vaša prava:


Ako se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, imamo pravo proveriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite ličnih podataka.


Vaša prava ostvarujete besplatno. Izuzetno, ako je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran (npr. tražite lične podatke koje i sami posedujete), a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, imamo pravo da naplatimo nužne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili da odbijemo da postupimo po Vašem zahtevu. 


Molimo Vas da sva pitanja i zahteve vezane za Vaša prava iz tačke 1.1-1.5, u pisanom obliku i potpisane šaljete na adresu moja.prodavnica@perutnina.rs. Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinačnog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka. Da bismo Vas zaštitili kao titulara ličnih podataka, potrebno je da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, koji će nam predstavljati jemstvo da lične podatke dajemo njihovom vlasniku.


1.1    Pristup Vašim ličnim podacima
Imate pravo da od nas tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije o obradi u skladu sa članom 26. Zakona. 
1.2    Ispravka netačnih, dopuna, brisanje i ograničenje upotrebe ličnih podataka
Imate pravo da tražite ispravku Vaših netačnih ličnih podataka, kao i pravo da dopunite, brišete i ograničite upotrebu Vaših ličnih podatka. 
1.3    Prenosivost ličnih podataka
Imate pravo preuzeti i tražiti prenos Vaših ličnih podataka. 
1.4    Pravo na povlačenje saglasnosti i zaborav
Imate pravo da povučete Vašu saglasnost za obradu ličnih podataka kao i da tražite da se trajno brišu Vaši lični podaci koje smo obrađivali na osnovu Vaše saglasnosti. 
1.5    Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim ličnim podacima
Imate pravo prigovora na obradu Vaših ličnih podataka kao i uopšteno na naš način postupanja s Vašim ličnim podacima. Vaš zahtev nam pošaljite putem e-pošte na adresu moja.prodavnica@perutnina.rs  gde u naslovu poruke navodite Prigovor protiv obrade i u samoj poruci objašnjavate razlog prigovora i Vaš zahtev.
1.6    Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti


U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim organom za zaštitu ličnih podataka - Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/). 

 

 

Podaci o Rukovaocu:


Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:
Naziv: PERUTNINA PTUJ TOPIKO D.O.O. BAČKA TOPOLA, 
Adresa: Petefi brigade br. 2, Bačka Topola
Matični broj: 08085820 ; PIB: 101444060

 

Izmene Opštih pravila privatnosti:


Perutnina Ptuj Topoko d.o.o.  zadržava pravo da bilo kada izmeni ovaj Pravilnik. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na Internet stranici ili na drugi adekvatan način.