Skip to main content

Delničarji potrdili pomembnost stabilne in urejene Perutnine Ptuj

PERUTNINA PTUJ KLJUB NENAKLONJENIM RAZMERAM LETO 2013 ZAKLJUČILA POZITIVNO, SKLADNO S PRIČAKOVANJI IN RAZMERAMI, MALI DELNIČARJI IN PERUTNINSKA ZADRUGA PA SE OZIRAJO V PRETEKLOST NAMESTO V PRIHODNOST

 

Ptuj, 17.8.2014 – Delničarji Perutnine Ptuj so se danes zbrali na 20. redni letni skupščini, kjer so se podrobno seznanili s poslovnim položajem, z rezultati ter drugimi strateškimi dejavniki, ki jih je družba dosegla v preteklem poslovnem letu. Uprava največjega prehranskega gospodarskega subjekta na sektorju perutninskega mesa v regiji je delničarje, na skupščini se je zbralo za 94,3 odstotka kapitala, po uvodnih točkah in sprejetju za skupščino elementarnih postavk najprej seznanila s podrobnimi poslovnimi rezultati za preteklo poslovno leto in s predlogom o višini in pokrivanju izgube, ki sta ga usklajeno podala uprava in nadzorni svet. »Na poslovanje Perutnine Ptuj seveda kot na vse druge družbe v okolju zaostrenih ekonomskih razmer vplivajo različni dejavniki,« je uvodoma povedal dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj, in poudaril, da perutninarska branža na globalnem nivoju prestaja najtežje obdobje v zadnje pol stoletja. »Na vhodni strani produkcije so tudi leto 2013 zaznamovali različni faktorji, ki so korenito vplivali na ekonomiko poslovanja. Divjanje cen strateških surovin, spremembe potrošniške miselnosti, cenovni pritiski in povečana konkurenca – vse to je rezultiralo v izjemno zahtevnem letu,« je v predstavitvi poslovnega leta delničarjem razložil dr. Glaser.

Vendar so Perutninarji kljub nenaklonjenim makro- in mikroekonomskim razmeram leto 2013 zaključili pozitivno, skladno s pričakovanji in razmerami. Utrdili in gradili so svojo tržno pozicijo v širši regiji, zagotavljali stabilno zaposlitveno klimo in tudi v minulem poslovnem letu realizirali rast prodaje. Matična družba Perutnina Ptuj d.d. je v s poslovanjem ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 147,4 milijona evrov in dobiček iz poslovanja v višini 12,5 milijona evrov ter zaradi slabitev nekaterih naložb, med katerimi prevladujejo naložbe v povezane družbe, bilančno izgubo. Na konsolidiranem nivoju je Perutnina Ptuj tudi povečala prodajo v okviru vseh dejavnostih in zabeležila 273,6 milijona evrov prihodkov, 10,4 milijona evrov dobička iz poslovanja ter 0,8 milijona evrov čistega dobička, kar pomeni stabilno in kontinuirano rast poslovnega sistema. »Še enkrat smo tako dokazali, da so naša vztrajna skrb za kakovost in odnos do potrošnika dovolj zanesljiva garancija za stabilno prihodnost Perutnine Ptuj, saj se je najbolj povečala ravno rast prodaje osnovnega programa,« je še dodal dr. Glaser.

Nadzorni svet Perutnine Ptuj, ki permanentno spremlja poslovanje družbe, je letno poročilo in poslovne rezultate za leto 2013 potrdil soglasno, ravno tako pa so uspešnost poslovanja za minulo poslovno leto tako upravi kot nadzornemu svetu z veliko večino potrdili tudi delničarji, in sicer s kar 72,3 odstotki.

Nadalje so se delničarji seznanili z ugotovitvami posebne revizije, ki jo je Perutnina Ptuj realizirala po sklepu 19. skupščine v lanskem letu. Revizorji družbe BDO Revizija tudi tokrat v poslovanju ptujske perutnine niso našli nikakršnih elementov oškodovanja, vendar je skupščina s 54 odstotki potrdila modificirani nasprotni predlog Društva MDS o imenovanju posebnega pooblaščenca – odvetniško družbo Šelih & partnerji iz Ljubljane, ki bo še enkrat preveril poslovanje v minulem obdobju in ki jih bodo obravnavali vsi delničarji na izredni skupščini.

»Zahteve KAD in Društva MDS so le nadaljevanje večletne trdne in neomajne želje za oškodovanje Perutnine Ptuj,« je po skupščini povedal dr. Glaser. Salomonska odločitev delničarjev, ki so potrdili izbiro pooblaščenca, pa je srednja pot, ki bo zadovoljila interese manjšinskih delničarjev in hkrati še dodatno obremenila vse zaposlenih v Perutnini Ptuj, ki ustvarjajo stabilno poslovno, socialno in ekonomsko klimo. Tudi pri zadnji točki dnevnega reda skupščine – imenovanju revizorja za poslovno leto 2014, je imelo Društvo MDS nasproti predlog, vendar so delničarji pred tem glasovali o predlogu Probanke in ga tudi potrdili. Revizor letošnjega poslovnega bo tako Deloitte revizija iz Ljubljane.

»Verjamem, da bomo tokrat zaključili vse zgodbe in ugibanja, ki sta jih sprožila delničarja. Že tretjič zapored je revizijska družba ugotovila, da ni bilo v poslovanju Perutnine Ptuj nobenega oškodovanja, in da smo družbo vodili odgovorno in s skrbnostjo dobrega gospodarja,« je dr. Glaser po skupščini podal zaključno misel. Še posebej pa je bil prvi mož Perutnine Ptuj zadovoljen zaradi podpore velike večine delničarjev, ki so tudi tokrat prepoznali poslovni uspeh in tržno pozicijo Perutnine Ptuj. Je pa tokrat prvič v zgodovini Perutnine Ptuj na stran manjšinskih delničarjev prestopil član nadzornega sveta in predstavnik Perutninske zadruge Ptuj, ki je sicer življenjsko odvisna od ekonomske pozicije Perutnine Ptuj - Simon Toplak.

Uprava in zaposleni v Perutnini Ptuj se bodo v letošnjem letu še naprej intenzivno fokusirala na izvajanje poslovne politike družbe, ki za letos načrtuje poleg povečanja izvoza in večje prodaje živil z višjo dodano vrednostjo tudi znatno rast. To pomeni, da bo Perutnina Ptuj v letu 2014 realizirala več kot 280 milijonov evrov prihodkov in ob tem dobrih 7 milijonov evrov čistega dobička. Ob takšni realizacijo bo planirani EBITDA znašal slabih 30 milijonov evrov, EBITDA marža tako na nivoju Skupine Perutnina Ptuj kot tudi na nivoju matične družbe pa bo nadpovprečna in za nekaj odstotnih točk boljša kot tista v evropski prehranski industriji, kar kaže na zanesljivo kontinuiteto poslovanja. 

Dodatne informacije

Dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj
tel.: +386 (0)2 749 0101
faks: +386 (0)2 749 0134
e-pošta: info@perutnina.si
www.perutnina.com

Deli objavo