Skip to main content

Delničarji Perutnine Ptuj potrdili predlagane sklepe na skupščini

SIJ USKLADIL KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE PERUTNINE PTUJ Z DOKAPITALIZACIJO IN PREVZEMNIM IZIDOM 

SPREMEMBE V NADZORNEM SVETU IN UPRAVI PERUTNINE PTUJ

Ptuj, 27. maj – Delničarji Perutnine Ptuj so se danes zbrali na izredni skupščini, ki je še formalno uskladila vodenje in nadziranje tega največjega slovenskega mesnopredelovalnega sistema. Potem ko je SIJ (Slovenska industrija jekla) z dokapitalizacijo in zatem še s prevzemnim postopkom pridobil skupno 77,43-odstotni lastniški delež v Perutnini Ptuj, je bil na današnji skupščini imenovan novi nadzorni svet družbe. Izglasovane pa so bile tudi spremembe statuta. Na njihovi osnovi so se uskladile nekatere dejavnosti, zmanjšalo pa se je tudi število članov uprave, ki bo po novem dvočlanska. Na današnji skupščini se je zbralo za 10.431.196 nosilcev delnic z glasovalno pravico, kar je predstavljalo 97,38 odstotka kapitala.  


Delničarji so večinsko potrdili vse predlagane sklepe. Spremembe statuta so potrdili soglasno. Spremembe večinskemu lastniku omogočajo učinkovitejši nadzor nad poslovanjem in upravljanjem Perutnine Ptuj. Med najbolj aktualnimi pa so zagotovo določila, ki število članov nadzornega sveta povečujejo na devet članov, število članov uprave pa zmanjšujejo na dva člana. 


Skupščina Perutnine Ptuj se je danes seznanila z odstopom dveh članov nadzornega sveta družbe (dr. Boruta Bratine in Draga Soka) in sklenila, da jima mandat poteče z današnjim dnem. Simona Toplaka je skupščina razrešila članstva v nadzornem svetu. Z veliko večino, 86,6 odstotka, je imenovala nove člane nadzornega sveta. To so z današnjim dnem postali: Anton Chernykh, Igor Malevanov in dr. Denis Mancevič.  Andrey Zubitsky, Dagmar Planko in Simon Černetič pa začenjajo mandat v nadzornem svetu Perutnine Ptuj z dnem vpisa današnjih skupščinskih sklepov v sodni register. Tak sklep je bil sprejet na osnovi nasprotnega predloga SIJ-a k tretji točki današnje izredne skupščine delničarjev Perutnine Ptuj. S 86,6-odstotno večinsko potrditvijo tega sklepa delničarjem ni bilo treba več odločati o nasprotnem predlogu Perutninarske zadruge Ptuj, po katerem bi v nadzornem svetu Perutnine Ptuj še naprej ostal Simon Toplak (namesto Simona Černetiča), pa tudi ne o v sklicu današnje skupščine objavljenem predlogu. 


Mandati Albine Vrbnjak, Vlaste Jeza in Iztoka Letonje, predstavnikov zaposlenih Perutnine Ptuj v nadzornem svetu, pa ostajajo nespremenjeni. 
Napovedi izpodbojnih tožb k današnjim skupščinskim sklepom delničarjev Perutnine Ptuj ni bilo. 


»Izglasovani sklepi delničarjev Perutnine Ptuj so povsem logična in neposredna posledica sprememb v lastniški strukturi, do katere je prišlo z dokapitalizacijo in po prevzemnem postopku,« je po skupščini dejal Tibor Šimonka, predsednik uprave Perutnine Ptuj. »S statutarnimi spremembami bo njeno upravljanje še bolj zasidrano na Ptuju in manj na lokacijah, kjer poslujejo naše odvisne družbe. Kljub boljši preglednosti poslovanja pa se njihovi temeljni cilji poslovanja ne bodo spreminjali. Odvisne družbe morajo  z vso svojo suverenostjo skrbeti za ekonomsko učinkovitost in za politiko uveljavljanja blagovnih znamk Perutnine Ptuj ter za standarde kakovosti, po katerih je Perutnina Ptuj poznana, uveljavljena in bolj ugledna od konkurence,«  je po današnji skupščini delničarjev izpostavil Tibor Šimonka, predsednik uprave Perutnine Ptuj.
Spremenjena sestava nadzornega sveta se bo na sedežu Perutnine Ptuj sestala v ponedeljek, odločala pa bo o na skupščini sprejetih sklepih, ki so v njegovi pristojnosti.  

Dodatne informacije:

Tibor Šimonka, predsednik uprave Perutnine Ptuj,
tel.: +386 (0)2 749 0101, faks: +386 (0)2 749 0134, e-pošta: info@perutnina.si, www.perutnina.com

Deli objavo