IZBRANA KAKOVOST

Izbrana kakovost – Slovenija

Slovenski pridelovalci in predelovalci hrane ter trgovci se zavedajo, da je jasna informacija o izvoru surovin za potrošnika zelo pomembna. Prepoznavanje v Sloveniji pridelanih in predelanih kakovostnih proizvodov je lažje tudi zaradi sheme kakovosti »izbrana kakovost«.

»Izbrana kakovost« je nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi. Te se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu. Z označbo »izbrana kakovost – Slovenija« so označeni pridelki in izdelki, ki so pridelani in predelani v Sloveniji ter so deležni dodatnih, strožjih kontrol. Bolj jasno, predvsem pa poenoteno, je sporočilo o lokalnem poreklu.

Zagotovilo za poreklo, kakovost in nadzor

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« zagotavlja slovensko pridelavo in predelavokakovost izdelkov zaradi upoštevanja kratkih transportnih poti, omejenega časa transporta, visoko kakovostno krmo ter izpolnjevanje posebnih zahtev pri zdravstvenem varstvu živali, kot tudi v postopkih predelave in redno kontrolo v obratih pridelovalcev in predelovalcev, ki jo opravljajo neodvisni certifikacijski organi.

Katera živila že nosijo označbo »izbrana kakovost – Slovenija«

V shemo »izbrana kakovost« se postopoma vključujejo različni sektorji slovenskega kmetijstva in živilskopredelovalne industrije. Na policah trgovin ta zlahka najdemo mleko in mlečne izdelke, sveže perutninsko in goveje meso, nekaj svinjskega mesa ter sadje z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«.

Specifikacije

Za vsak sektor posebej je sprejeta in uradno objavljena specifikacija za shemo kakovosti »izbrana kakovost«, ki jo je predlagal posamezni sektor. V specifikacijah so natančno določeni kriteriji, dodatni pogoji, zahteve in sistem nadzora, ki jih morajo izpolnjevati vsi deležniki v dobavni verigi: pridelovalci, rejci in predelovalci, v nekaterih sektorjih tudi trgovine.

Uradno sprejete in potrjene specifikacije za vse sektorje se nahajajo v poglavju »Izbrana kakovost – specifikacije in zaščitni znaki« na tej povezavi.

Certificiranje

Pridelovalci in predelovalci se lahko certificirajo individualno ali skupinsko, zato skupinski certifikat vsebuje prilogo s seznamom vseh članov skupine, ki je certificirana. Predelovalni obrati lahko imajo lasten certifikat tudi za predelavo, kot je to na primer v mlekarnah.

Seznam certificiranih proizvajalcev v shemi »izbrana kakovost«

Z zaščitnim znakom »izbrana kakovost – Slovenija« so označeni proizvodi tistih pridelovalcev in  predelovalcev, ki izpolnjujejo vse zahteve iz posamične specifikacije in so prejeli certifikat za shemo izbrana kakovost.

Za lažje preverjanje certifikatov vseh shem kakovosti je na voljo spletni iskalnik »Evidence shem kakovosti«, kjer je možno iskanje po številki certifikata, nazivu oziroma imenu in priimku nosilca certifikata oziroma člana skupine, pa tudi po vrsti sheme kakovosti in proizvodih.

Nadzor

Za zagotovitev izpolnjevanja vseh predpisanih zahtev v specifikaciji izvajajo pridelovalci oziroma rejci in predelovalci prvi nivo nadzora že sami. Poleg tega jih dodatno nadzorujejo neodvisni certifikacijski organi, ki proizvajalcem v primeru izpolnjevanja vseh pogojev izdajo certifikat. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa izvaja uradni nadzor.

 

Preberite še:

ČLANEK: Način reje perutnine slovenskih kmetov je cenjen doma in po svetu

SHEME KAKOVOSTI: Sheme kakovosti in zaščiteni kmetijski pridelki in živila

 

Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

CILJI

- povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in
- večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.