IZBRANA KAKOVOST

IZBRANA KAKOVOST

Bodimo izbirčni

SetWidth1100 Izbrana kakovost 1100x1100px

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom perutnina v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost.

Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

CILJI

- povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in
- večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

PRIČAKOVANI REZULTATI

- povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah,
- doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in
- rast prihodkov od prodaje.

 

PRP EU SLO barvni

- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 
- Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Perutnina Ptuj

je eno redkih vertikalno organiziranih perutninarskih podjetij v Evropi s sklenjenim krogom od njive do vilice. Z doslednim izvajanjem najvišjih mednarodnih in nacionalnih standardov ter izpolnjevanjem zahtev veljavne zakonodaje skozi vzpostavljen sistem upravljanja kakovosti, varnosti in sledljivosti nadzorujemo vse faze: od kmetijske proizvodnje, žive proizvodnje, proizvodnje krmil, proizvodnje v mesnih obratih, logistike, veterinarske službe, vse do prodajnih polic. To zagotavljamo z lastnimi službami kontrole, ki jo v rednih časovnih intervalih in tudi nenapovedano izvajajo tudi različne državne institucije.

Informacije o poreklu, načinu pridelave in predelave so sploh v zadnjih letih postale zelo pomembne. Perutnina Ptuj je kot pionir na tem področju že pred leti uvedla sistem sledljivosti do potrošnika in tudi zato podpiramo in smo se aktivno vključili v nacionalno shemo Izbrana kakovost, ki potrjuje naše dolgoletne zaveze in prizadevanja pri zagotavljanju najvišje kakovosti. Perutninsko meso in izdelki Perutnine Ptuj so pridelani in predelani v Sloveniji, in sicer z natančno predpisanimi pogoji reje, predelave, kakovosti in porekla surovine.


Z izpolnjevanjem visokih standardov kakovosti in varnosti v Perutnini Ptuj zagotavljamo, da so perutninsko meso in mesni izdelki varni, zdravi, kakovostni in okusni.
Nova znamka Izbrana kakovost Slovenije zagotavlja, da so izdelki Perutnine Ptuj:
• v celoti pridelani in predelani v Sloveniji,
• višje kakovosti,
• poleg nadzora s strani uradnih institucij tudi red.

Ponosno sodelujemo v programu razvoja podeželja, v ukrepu 14.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter kakovost živil so pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga priznava Lizbonska pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobrobit živali.

Glavne aktivnosti: Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

S programom razvoja podeželja se lahko podrobneje seznanite s klikom na logote programa oziroma klikni zelen

EU s politiko razvoja podeželja pomaga podeželskim območjem v EU pri spopadanju z ekonomskimi, okoljskimi in družbenimi izzivi 21. stoletja. Politika razvoja podeželja oziroma „drugi steber“ skupne kmetijske politike (SKP), kot jo pogosto imenujemo, dopolnjuje sistem neposrednih plačil kmetom in ukrepe za upravljanje kmetijskih trgov (t. i. „prvi steber“). Politika razvoja podeželja ter evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI) imajo številne skupne cilje. Več na klikni zelen