Pravila 2022

Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradnih igrah, ki jih organizira podjetje Perutnina Ptuj v letu 2022

00 FB Februar 2022 MI

Slika je simbolična. Nagrada je določena z objavo.

Hvala vam, da nas sledite, skupaj z nami ustvarjate vsebino in nam zaupate skozi vsa leta. Držimo pesti, da se bo katera od lnagrad romala v vaše roke. Uživajte prijetne in zadovoljne dni.

 

 

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje Perutnina Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: organizator).

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke »Perutnina Ptuj« (BZ PP), zviševanje vpletenosti sledilcev.

 

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 13 let, ki

- na Facebook profilu PP – Perfekten piščanec https://www.facebook.com/perutnina.ptuj (v nadaljevanju: Facebook profil) s pomočjo komentarja odgovarjajo na aktualna nagradna vprašanja, kot je določeno v 4. členu. Čas trajanja nagradne igre je določen s Facebook objavo ali kot je določeno v 4. členu.

- na Instagram profilu https://www.instagram.com/perutnina_ptuj/ (v nadaljevanju: Instagram profil) s pomočjo komentarja odgovarjajo na aktualna nagradna vprašanja, kot je določeno v 4. členu. 

Nagradna igra je organizirana s strani podjetja Perutnina Ptuj in ni na noben način povezana s Facebookom ali Instagramom.

 

Nagradna igra za zaposlene v Perutnini Ptuj poteka preko internega mailinga in se odgovore na aktualna nagradna vprašanja pošilja na mail: suzana.petek@perutnina.eu. Nagradna igra je lahko tudi v sodelovanju z drugimi podjetji, kar je razvidno iz teksta aktualne Facebook ali Instagram nagradne objave. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre.

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Prijava v nagradno igro

Uporabnik v nagradni igri sodeluje z obiskom Facebook ali Instagram profila, kjer v komentarju pod aktualno nagradno objavi, objavi svoj komentar (pravilen odgovor na nagradno vprašanje) oz. dejanja, ki so navedena za sodelovanje v nagradnem žrebu. Čas trajanja nagradne igre je določen z objavo.

Nagradna igra za zaposlene v Perutnini Ptuj poteka preko internega mailinga in se odgovore na aktualna nagradna vprašanja pošilja na mail: suzana.petek@perutnina.eu.

 

Posamična nagradna igra ahko poteka tudi v sodelovanju z drugimi podjetji, kar je razvidno iz teksta nagradne objave. 

 

5. Obseg nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Čas nagradne igre je določen s posamezno aktualno objavo. Če čas trajanja ni posebej naveden traja nagradna igra 1 teden.

Za nagradne igre, namenjene zaposlenim v Perutnini Ptuj, je čas trajanja nagradne igre in nagradni sklad, določen v internem mailingu.

Organizator lahko podaljša čas nagradne igre.

 

6. Nagrade, glasovanje

Nagradni sklad:

PP promocijski paketi oziroma nagrada je določena s posamezno aktualno nagradno objavo.

Uporabnika bomo po zaključenem žrebu o prejemu nagradne obvestili v komentarju pod nagradno objavo in z objavo na časovnici Facebook ali Instagram profila.

Nagrajene zaposlene v Perutnini Ptuj bomo obvestili z internim mailingom. Nagrajenec mora svoje podatke poslati v roku 5 dni od dneva, ko je bil izpeljan nagradni žreb in je bil objavljen seznam nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade več ne bo upravičen.


Vsak uporabnik lahko prejme le eno nagrado. Kot uporabnik se razume fizična oseba s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. To pomeni, da lahko en uporabnik odda več komentarjev, vendar bo nagrajen samo enkrat. Nagrade ni mogoče zamenjati ali zahtevati njene denarne protivrednosti. V primeru, da v sodeluje mladoletna oseba, mora za prevzem nagrade priložiti še soglasje starša ali skrbnika.

 

7. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencu/nagrajenki

Organizator nagradne igre bo določil, obvestil in objavil nagrajence, ki jih bo izbrala strokovna žirija organizatorja.

Če je za nagrado izbran komentar, ki ga je ustvarila oseba, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se ji nagrada ne podeli. 

Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen v komentarjih pod nagradno Facebook ali Instagram objavo. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri ter z objavo navedenih podatkov v komentarjih pod objavo izrecno in nepreklicno strinjajo.

Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil prek komentarja pod nagradno Facebook ali Instagram  objavo, v kateri je uporabnik oddal svoj komentar.

Nagrajene zaposlene v Perutnini Ptuj bomo obvestili z internim mailingom.

Nagrajenec mora svoje podatke poslati v roku 5 dni od dneva, ko je bil izpeljan nagradni žreb in je bil objavljen seznam nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade več ne bo upravičen.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Organizator s posameznim nagrajencem dogovori prevzem nagrade (v izbrani PP prodajalni / dostava s pošto / osebni prevzem). 

Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

• nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
• se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
• nagrajenec posreduje napačne podatke,
• nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade.

 

9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje spletnega profila, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega profila,
• kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
• kakršnekoli posledice ob uporabi nagrade.

 

10. Obveznosti nagrajencev glede prevzema glavne nagrade

Če nagrajenec (izbran z žrebom) ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 14 dni od datuma žrebanja, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti je organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti iz naslova predmetnega žrebanja. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado za katerikoli drug namen. Če nagrajenec v 5. dneh po pozivu ne posreduje svojih podatkov, se mu nagrada ne podeli.

 

11. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem, 11. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o izdelkih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre, ali njegov zakoniti zastopnik, lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti; z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@perutnina-ptuj.si.

Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

12. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu http://www.perutnina.com/ ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 

13. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu http://www.perutnina.si/. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče na Ptuju.

Ta pravila začnejo veljati 6. januarja 2022.